ŚWIETLICA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

ŚWIETLICA


Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku
6.30 - 16.00

Informacji nt. pracy świetlicy oraz dowozów udziela p. Elżbieta Jesionek.

 • Ze świetlicy i opieki wychowawców korzystają wszyscy uczniowie szkoły.
 • Szczególną opieką otacza się uczniów dojeżdżających oraz zapisanych do świetlicy przez rodziców.
 • Dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości dowożą 4 autobusy.
 • Plan dowozów jest tak opracowany, aby po skończonych zajęciach uczniowie mogli odjechać do domu.
 • Świetlica prowadzi dożywianie (obiad, gorący napój). Obiady są urozmaicone i pożywne.
 • Dziennie wydaje się około 170 obiadów; dla 70% uczniów obiady finansuje opieka społeczna.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz rozwijające różne zainteresowania.
 • Pod opieką wychowawców uczniowie mogą odrabiać prace domowe i przygotowują się do lekcji.
 • Świetlica dysponuje komputerami z dostępem do internetu, tabletami, sprzętem audiowizualnym, sprzętem sportowym, kącikiem książki (słowniki, encyklopedie), czasopismami dla dzieci i młodzieży, dużym wyborem gier planszowych.

ZADANIA ŚWIETLICY: EDUKACJA, WYCHOWANIE i OPIEKA

Świetlica realizuje zadania poprzez: pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia czytelnicze, zajęcia wyrównawcze,
zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i techniczne, projekcję filmów dydaktycznych, itp.
DOWOZY UCZNIÓW
Dowozem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza: 3 km - w przypadku uczniów klas 1-4 SP
oraz oddziałów przedszkolnych, 4 km - w przypadku uczniów klas 5-8 szkół podstawowych.

 • Uczniowie wsiadają (wysiadają) do autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu.
 • Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do autobusu oraz powracających do domu po przywozie, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 • Dzieci 5 i 6-letnie z autobusu zobowiązani są odbierać rodzice lub osoby upoważnione.
 • W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu podstawienia pojazdu zastępczego.
 • Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

Uczniowie zobowiązani są:
 • po przyjeździe do szkoły wchodzić tylko drzwiami przy świetlicy i do godz. 8.00 przebywać w świetlicy pod opieką wychowawcy,
 • na odwozy czekać w świetlicy lub (za zgodą wychowawcy) na placu rekreacyjnym,
 • do autobusu iść pod opieką opiekuna i wsiadać pojedynczo, tylnymi drzwiami,
 • uczniowie dojeżdżający nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły; w przypadku samowolnego wyjścia ze  szkoły, ucznia będą odbierać rodzice,
 • uczniowie klas 1-3 z autobusu wysiadają tylnymi drzwiami i pod opieką wychowawcy przechodzą na drugą stronę jezdni,
 • uczniowie klas 4-8 z autobusu wysiadają tylnymi drzwiami, przechodzą na drugą stronę jezdni po odjeździe autobusu.

Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 • wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,
 • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
 • zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa innych osób,
 • żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 • rozmawiać z kierowcą,
 • dokonywać zniszczeń w autobusie.

Ponadto:
 • O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły.
 • Szkoła ma obowiązek reagowania, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły, na zgłoszenia opiekunów o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów.
 • W przypadku powtarzających się zachowań zagrażających bezpieczństwu innych osób, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z dowozów szkolnych.

 • Uczniowie uprawnieni do dowozów otrzymują bezpłatny bilet miesięczny, który posiadają przy sobie.
 • Uczniowie, którzy nie są uprawnieni do dowozów, mogą korzystać z przewozu kupując bilet miesięczny lub jednorazowy u przewoźnika.
Wróć do spisu treści