SAMORZĄD - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

SAMORZĄD

O SZKOLE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
OPIEKUNOWIE: Barbara Woźniak, Dariusz Piestrzyński
PRZEWODNICZĄCA: Martyna Dzikowska
Z-CA: Alicja Jesionek
SKARBNIK: Mateusz Grzelewski, Martyna Milczarek, Natalia Wojtasik
ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
piątek, godz. 11.45
sala nr 9
POCZET SZTANDAROWY
Martyna Dzikowska, Amelia Frątczak, Konrad Kwiatkowski
Magdalena Kos, Kinga Gibasiewicz, Mateusz Olas, Paweł Stasiak,
Klaudia Bazan (rez.)
SEKCJA INFORMACYJNA
Martyna Dzikowska, Alicja Jesionek
Olga Krzemińska, Amelia Frątczak

SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Magdalena Kos, Kinga Gibasiewicz
Wiktoria Fornalczyk, Julia Wypiór

SEKCJA TECHNICZNA + NAKRĘTKI PLASTIKOWE i BATERIE
Marcin Peruga, Oskar Jagieła, Jakub Będziechowski, Mateusz Olas
Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos

SEKCJA DEKORACYJNA - GAZETKI
Martyna Dzikowska, Julia Dzikowska, Amelia Frątczak, Olga Krzemińska

SEKCJA ORGANIZACYJNA
Martyna Dzikowska, Alicja Jesionek, Amelia Frątczak, Kinga Gibasiewicz, Magdalena Kos, Julia Kaczewiak, Daria Górna,
Martyna Milczarek, Maja Łakomicka
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - udział pocztu sztandarowego we mszy św. oraz podczas uroczystości na hali - 02.09.2019
 • ODPUST W PARAFII - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych - 08.09.2019
 • ORGANIZACJA SU - wybór członków, Zarządu i sekcji, opracowanie harmonogramu pracy na bieżący rok szkolny - 18.09.2019
 • UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA" - opracowanie harmonogramu, porządkowanie terenu wokół szkoły według planu - 20.09.2019
 • DZIEŃ CHŁOPAKA - obchody w klasach, gazetka - 28.09.2019
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚWIĘTO PATRONA - ŚLUBOWANIE KLAS 1 - pomoc w organizacji, udział pocztu sztandarowego, gazetka - 10.2019
 • WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - zbiórka zniczy wśród uczniów, zapalenie zniczy na grobach nauczycieli, żołnierzy - 10.2019
 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych i środowiskowych, gazetka - 11.11.2019
 • RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI - gazetka na korytarzu - 15.11.2019
 • ANDRZEJKI - dyskoteka (salon wróżb) - wróżby, zabawy, gazetka - 30.11.2019
 • UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "GÓRA GROSZA" - zbiórka monet dla domów dziecka, sprawozdanie - 12.2019
 • ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS - gazetka na korytarzu - 01.12.2019
 • ODPUST W PARAFII - udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości kościelnych - 04.12.2019
 • MIKOŁAJKI - upominki w klasach, akcja "I ty możesz zostać św. Mikołajem", gazetka - 06.12.2019
 • KONKURS NA NAJCIEKAWSZY STROIK ŚWIĄTECZNY - 12.2019
 • JASEŁKA - SPOTKANIE OPŁATKOWE - pomoc w organizacji, gazetka - 12.2019
 • CHOINKA NOWOROCZNA - przygotowanie dekoracji, zabawa taneczna - 01.2020
 • PODSUMOWANIE PRACY SU W I SEMESTRZE - sprawozdanie - 01.2020
 • BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE - pogadanka w klasach na temat bezpiecznego wypoczynku, gazetka - 01.2020
 • WALENTYNKI - poczta walentynkowa, gazetka - 14.02.2020
 • DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach środowiskowych - 01.03.2020
 • ŚWIĘTO KOBIET W SZKOLE - pomoc w organizacji, gazetka - 08.03.2020
 • DZIEŃ WIOSNY - opracowanie harmonogramu i organizacja obchodów, gazetka - 21.03.2020
 • WIELKANOC - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych, gazetka - 12.04.2020
 • KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZDROWIA - konkursy szkolne, gazetka - 04.2020
 • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych i środowiskowych - 03.05.2020
 • OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH - udział uczniów w Zlocie - 05.2020
 • ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU - gazetka na korytarzu - 31.05.2020
 • FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - pomoc w organizacji - 06.2020
 • BOŻE CIAŁO - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych - 11.06.2020
 • BAL KLAS 8 - organizacja, dekoracja, zabawa taneczna - 06.2020
 • DNI DOBREJ - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych i środowiskowych - 06.2020
 • WKRÓTCE WAKACJE - pogadanki w klasach na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji - 06.2020
 • WOLONTARIAT - cały rok
 • SZCZĘŚLIWY NUMEREK - cały rok
 • ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII - cały rok
 • ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK - cały rok
 • NAGŁOŚNIENIE IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, SPOTKAŃ, itp. - cały rok
 • SPRAWOZDANIE Z PRACY SU W CAŁYM ROKU SZKOLNYM - lista uczniów do nagród za aktywną pracę w SU - 06.2020
 • UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/20 - udział pocztu sztandarowego we mszy św. oraz podczas uroczystości na hali - 26.06.2020
ZBIÓRKI CAŁOROCZNE
Zbiórka zużytych baterii.
 Zbiórka plastikowych nakrętek - cel charytatywny.
CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • organizowanie i integracja społeczności uczniowskiej;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • aktywizowanie życia społecznego w szkole;
 • angażowanie wszystkich uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy;
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się;
 • udział w konkursach oraz akcjach szkolnych i ogólnopolskich;
 • kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną;
 • aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz pomoc w ich organizacji;
 • dbałość o czystość i porządek wokół szkoły - jesienne i wiosenne porządki;
 • kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
 • obserwacja życia szkoły i wyrażanie swoich opinii dotyczących społeczności uczniowskiej;
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrekcji szkoły;
 • współdziałanie z dyrekcją szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
 • kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania;
 • kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
 • podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku i tradycji szkoły;
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie oraz wzbogacanie tradycji szkolnych i narodowych;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom, podejmowanie prób mediacji.
SZCZĘŚLIWY NUMEREK
 • W akcji "Szczęśliwy numerek" mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.
 • Codziennie rano, wyznaczony przez Samorząd Uczniowski uczeń, wywiesza na gazetce numerek, który w danym dniu jest "szczęśliwym" (numerek losuje e-Dziennik Librus).
 • Szczęśliwy numerek odpowiada numerowi w dzienniku lekcyjnym.
 • Uczeń, którego numer w dzienniku pokrywa się z wylosowanym w danym dniu numerkiem, ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej w danym dniu oraz ma prawo nie pisać niezapowiedzianych kartkówek. Pisze jednak sprawdziany i kartkówki zapowiedziane oraz obowiązuje go odrobienie pracy domowej. Za zadanie domowe (lub  brak) uczeń może zostać oceniony.
 • Poprzedni punkt jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma decydować o ocenie semestralnej lub rocznej.
 • Uczeń przed rozpoczęciem lekcji ma obowiązek poinformować nauczyciela o posiadaniu szczęśliwego numerka.
 • Uczeń, którego nauczyciel wcześniej poinformował o odpytaniu, nie może brać udziału w akcji.
 • Uczeń ze szczęśliwym numerkiem zobowiązany jest do aktywnego udziału w lekcji; za pracę na lekcji może zostać oceniony.
 • Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany.
 • Szczęśliwy numerek nie chroni od punktów lub uwag za złe zachowanie.
 • Szczęśliwy numerek nie dotyczy uczniów, którzy często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi; taką decyzję podejmuje nauczyciel danego przedmiotu.
 • Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich lekcji.
 • Nauczyciel danego przedmiotu, w porozumieniu z wychowawcą klasy, może zawiesić udział ucznia w akcji, ze względu na nieodpowiednie zachowanie w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania, uczeń traci swoje przywileje aż do końca roku szkolnego, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły lub Samorządem Uczniowskim.
 • Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwa Samorząd Uczniowski.
 • Sprawy sporne zgłaszane są do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • W przypadku występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu akcji, zostanie ona odwołana.
Wróć do spisu treści