SAMORZĄD - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

SAMORZĄD

O SZKOLE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
OPIEKUNOWIE: Barbara Woźniak, Dariusz Piestrzyński
PRZEWODNICZĄCA:
Z-CA:
ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

POCZET SZTANDAROWY


SEKCJA INFORMACYJNA


SEKCJA DEKORACYJNA - GAZETKI


SEKCJA ORGANIZACYJNA


SEKCJA TECHNICZNA + NAKRĘTKI PLASTIKOWE i BATERIE


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - udział pocztu sztandarowego we mszy św. oraz podczas uroczystości na hali - 01.09.2021
 • ODPUST W PARAFII - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych - 08.09.2021
 • ORGANIZACJA SU - wybór członków, Zarządu i sekcji, opracowanie harmonogramu pracy na bieżący rok szkolny - 15.09.2021
 • UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021" - opracowanie harmonogramu, porządkowanie terenu wokół szkoły według planu - 20.09.2021
 • DZIEŃ CHŁOPAKA - obchody w klasach, gazetka - 28.09.2021
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚWIĘTO PATRONA - ŚLUBOWANIE KLAS 1 - pomoc w organizacji, udział pocztu sztandarowego, gazetka - 10.2021
 • WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - zbiórka zniczy wśród uczniów, zapalenie zniczy na grobach nauczycieli, żołnierzy - 10.2021
 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych i środowiskowych, gazetka - 11.11.2021
 • RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI - gazetka na korytarzu - 15.11.2021
 • ANDRZEJKI - dyskoteka (salon wróżb) - wróżby, zabawy, gazetka - 30.11.2021
 • UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "GÓRA GROSZA" - zbiórka monet dla domów dziecka, sprawozdanie - 12.2021
 • ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS - gazetka na korytarzu - 01.12.2021
 • ODPUST W PARAFII - udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości kościelnych - 04.12.2021
 • MIKOŁAJKI - upominki w klasach, akcja "I ty możesz zostać św. Mikołajem", gazetka - 06.12.2021
 • KONKURS NA NAJCIEKAWSZY STROIK ŚWIĄTECZNY - 12.2021
 • JASEŁKA - SPOTKANIE OPŁATKOWE - pomoc w organizacji, gazetka - 12.2021
 • CHOINKA NOWOROCZNA - przygotowanie dekoracji, zabawa taneczna - 01.2022
 • PODSUMOWANIE PRACY SU W I SEMESTRZE - sprawozdanie - 01.2022
 • BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE - pogadanka w klasach na temat bezpiecznego wypoczynku, gazetka - 02.2022
 • WALENTYNKI - poczta walentynkowa, gazetka - 14.02.2022
 • DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach środowiskowych - 01.03.2022
 • ŚWIĘTO KOBIET W SZKOLE - pomoc w organizacji, gazetka - 08.03.2022
 • DZIEŃ WIOSNY - opracowanie harmonogramu i organizacja obchodów, gazetka - 21.03.2022
 • WIELKANOC - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych, gazetka - 04.2022
 • KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZDROWIA - konkursy szkolne, gazetka - 04.2022
 • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych i środowiskowych - 03.05.2022
 • OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH - udział uczniów w Zlocie - 05.2022
 • ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU - gazetka na korytarzu - 31.05.2022
 • FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - pomoc w organizacji - 06.2022
 • DNI DOBREJ - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych i środowiskowych - 06.2022
 • WKRÓTCE WAKACJE - pogadanki w klasach na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji - 06.2022
 • BAL KLAS 8 - organizacja, dekoracja, zabawa taneczna - 06.2022
 • BOŻE CIAŁO - udział pocztu sztandarowego w uroczystościach kościelnych - 16.06.2022
 • WOLONTARIAT - cały rok
 • SZCZĘŚLIWY NUMEREK - cały rok
 • ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII - cały rok
 • ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK - cały rok
 • NAGŁOŚNIENIE IMPREZ, UROCZYSTOŚCI, SPOTKAŃ, itp. - cały rok
 • SPRAWOZDANIE Z PRACY SU W CAŁYM ROKU SZKOLNYM - lista uczniów do nagród za aktywną pracę w SU - 06.2022
 • UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - udział pocztu sztandarowego we mszy św. oraz podczas uroczystości na hali - 24.06.2022
ZBIÓRKI CAŁOROCZNE
Zbiórka zużytych baterii.
 Zbiórka plastikowych nakrętek - cel charytatywny.
CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • organizowanie i integracja społeczności uczniowskiej;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • aktywizowanie życia społecznego w szkole;
 • angażowanie wszystkich uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy;
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się;
 • udział w konkursach oraz akcjach szkolnych i ogólnopolskich;
 • kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną;
 • aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz pomoc w ich organizacji;
 • dbałość o czystość i porządek wokół szkoły - jesienne i wiosenne porządki;
 • kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
 • obserwacja życia szkoły i wyrażanie swoich opinii dotyczących społeczności uczniowskiej;
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec dyrekcji szkoły;
 • współdziałanie z dyrekcją szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
 • kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania;
 • kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
 • podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku i tradycji szkoły;
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie oraz wzbogacanie tradycji szkolnych i narodowych;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom, podejmowanie prób mediacji.
SZCZĘŚLIWY NUMEREK
 • W akcji "Szczęśliwy numerek" mają prawo uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły.
 • Codziennie rano, wyznaczony przez Samorząd Uczniowski uczeń, wywiesza na gazetce numerek, który w danym dniu jest "szczęśliwym" (numerek losuje e-Dziennik Librus).
 • Szczęśliwy numerek odpowiada numerowi w dzienniku lekcyjnym.
 • Uczeń, którego numer w dzienniku pokrywa się z wylosowanym w danym dniu numerkiem, ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej w danym dniu oraz ma prawo nie pisać niezapowiedzianych kartkówek. Pisze jednak sprawdziany i kartkówki zapowiedziane oraz obowiązuje go odrobienie pracy domowej. Za zadanie domowe (lub  brak) uczeń może zostać oceniony.
 • Poprzedni punkt jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma decydować o ocenie semestralnej lub rocznej.
 • Uczeń przed rozpoczęciem lekcji ma obowiązek poinformować nauczyciela o posiadaniu szczęśliwego numerka.
 • Uczeń, którego nauczyciel wcześniej poinformował o odpytaniu, nie może brać udziału w akcji.
 • Uczeń ze szczęśliwym numerkiem zobowiązany jest do aktywnego udziału w lekcji; za pracę na lekcji może zostać oceniony.
 • Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany.
 • Szczęśliwy numerek nie chroni od punktów lub uwag za złe zachowanie.
 • Szczęśliwy numerek nie dotyczy uczniów, którzy często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi; taką decyzję podejmuje nauczyciel danego przedmiotu.
 • Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich lekcji.
 • Nauczyciel danego przedmiotu, w porozumieniu z wychowawcą klasy, może zawiesić udział ucznia w akcji, ze względu na nieodpowiednie zachowanie w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania, uczeń traci swoje przywileje aż do końca roku szkolnego, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły lub Samorządem Uczniowskim.
 • Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwa Samorząd Uczniowski.
 • Sprawy sporne zgłaszane są do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • W przypadku występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu akcji, zostanie ona odwołana.
Wróć do spisu treści