POMOC PEDAGOGICZNA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

POMOC PEDAGOGICZNA

O SZKOLE
Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole jest:
 • rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych
  (specyficzne trudności w uczeniu się, niedostosowanie społeczne, szczególne uzdolnienia, niepełnosprawność).

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane w szkole:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • nauczanie indywidualne
 • porady, konsultacje

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści
(psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni).
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi.

Lista osób mogących udzielać uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie ma charakteru zamkniętego.
W zależności od potrzeb mogą jej udzielać również inni specjaliści. Pomoc jest dostosowywana do realnych potrzeb.
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Marta Kaliszak
poniedziałek  9.00 - 14.00
wtorek  6.30 - 14.10
środa  8.00 - 13.20
czwartek  8.00 - 13.00
piątek  8.00 - 11.00
ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc uczniom w ich problemach;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • czuwanie, aby wskazane w opiniach i orzeczeniach PPP zalecenia dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem były respektowane przez nauczycieli (jeśli zalecenia są sformułowane zbyt ogólnikowo, pedagog na podstawie diagnozy precyzuje je i przedstawia uczącym).

PEDAGOG ZADANIA REALIZUJE POPRZEZ:
Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami; spotkania z zespołami klasowymi;
prowadzenie zajęć dotyczących integracji zespołów klasowych, zapoznania uczniów z prawami, itp.
W celu pomocy uczniom, rodzicom czy rodzinie, pedagog współpracuje z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
np. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, Policją.

UCZNIU:
 • CHCESZ POROZMAWIAĆ O SWOICH PROBLEMACH?
 • NIE POTRAFISZ POROZUMIEĆ SIĘ Z KOLEGAMI?
 • MASZ TRUDNOŚCI Z NAUKĄ?
 • POTRZEBUJESZ POMOCY?

RODZICE:
 • NIEPOKOI WAS ZACHOWANIE DZIECKA?
 • CHCECIE POROZMAWIAĆ O DZIECKU I WASZYCH Z NIM RELACJACH?
 • MACIE PAŃSTWO PYTANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW W NAUCE DZIECKA I JEGO FUNKCJONOWANIA W SZKOLE?
 • POTRZEBUJECIE WSPARCIA W PROCESIE WYCHOWANIA?
 • SZUKACIE POMOCY?      
PEDAGOG ZAPRASZA - POSTARA SIĘ POMÓC

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TURKU  www.ppp.turek.pl
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  www.pcpr.turek.pl
LOGOPEDA
mgr Ewa Kubiak
mgr Edyta Górska

Logopeda to terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych, z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie,
rotacyzm, jąkanie. Zajmuje się również terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami.

ZADANIA LOGOPEDY:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania
  jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kiedy należy przyjść do logopedy?
 • dziecko w czasie mówienia wysuwa język między zęby;
 • mówi przez nos, ma otwarte usta (gdy nie ma kataru);
 • budowa narządów artykulacyjnych odbiega od normy (wady zgryzu, krótkie wędzidełko, rozszczep warg);
 • zniekształca brzmienie głosek (np. seplenienie międzyzębowe, seplenienie boczne, "r" gardłowe);
 • Dziecko porozumiewa się za pomocą gestów, prostych sylab, nie rozumie co do niego mówisz (brak rozumienia mowy jest niepokojący
  - sprawdź, czy dziecko dobrze słyszy).

Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:
 • seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz, język jest wsuwany między zęby;
 • seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz, np. zamiast szkoła - skoła;
 • rotacyzm - brak głoski "r" lub nieprawidłowa jej wymowa;
 • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
 • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa, np. kiedy - kedy.

Korekcja wad wymowy polega na:
 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);
 • ćwiczeniach oddechowych; kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchanie i różnicowanie dźwięków mowy);
 • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie i zdaniu.

Wskazówki terapeutyczne dla rodziców:
 • Zawsze mówimy do dziecka w sposób naturalny, wyjaśniamy, co robimy;
 • Nie używamy zdrobnień, nazywamy przedmioty - tak jak się nazywają, nie nazywamy przedmiotów określeniami stosowanymi przez dzieci;
 • Mówimy wyraźnie i głośno, trudniejsze wyrazy powtarzamy, akceptujemy błędy dziecka, gdyż są one częścią procesu uczenia;
 • Słuchamy i odpowiadamy;
 • Korygujemy błędną wymowę dziecka, jeżeli wiemy, że może ono powiedzieć dane słowo poprawnie;
 • Pracujemy z dzieckiem w domu systematycznie (dwa razy dziennie po 15 minut), sukces dziecka zależy od naszej sumiennej pracy;
 • Pamiętamy o codziennych ćwiczeniach pozwalających usprawnić narządy mowy (język, wargi, policzki, podniebienie);
 • Wykonujemy z dzieckiem zalecone ćwiczenia, podczas ćwiczeń jesteśmy życzliwi i serdeczni w stosunku do dziecka;
 • Pozostajemy w kontakcie z logopedą;
 • Pamiętaj, że większość zaburzeń mowy da się wyeliminować, jeśli terapia zacznie się w wieku przedszkolnym.
  Terapia logopedyczna nie może opierać się jedynie na spotkaniach z logopedą, lecz musi być kontynuowana systematycznie w domu.

TERAPEUTA
mgr Danuta Zgolińska

ZADANIA TERAPEUTY:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami oraz odchyleniami rozwojowymi lub trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form pomocy udzielanej uczniom. Przeznaczone są dla wszystkich dzieci, u których opóźnienia i zaburzenia, zwłaszcza: percepcji wzrokowej, słuchowej, opóźnienia rozwoju ruchowego, sfery emocjonalnej, utrudniają opanowanie określonych umiejętności.
Terapeuta korzysta z nieco odmiennych metod, jakie stosuje się na lekcjach. Dostosowuje zadania do możliwości dzieci, dobiera metody, techniki i umożliwia wszystkim uczniom odnoszenie nawet drobnych sukcesów.

Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych:
 • Stymulowanie ogólnego rozwoju.
 • Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
 • Ułatwienie umiejętności czytania i pisania poprzez: ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości i umiejętności, które są przewidziane programem nauczania.
 • Wyrabianie tych cech osobowości, które warunkują samodzielne funkcjonowanie w szkole, rozbudzanie zainteresowań i wyrabianie właściwej motywacji do nauki.

Organizacja zajęć:
 • Terapeuta naboru uczniów na zajęcia dokonuje we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, pod kierunkiem dyrektora szkoły. Pomoc ta udzielana jest także na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa lub rodziców.
 • Zajęcia odbywają się według tygodniowego planu zajęć w gabinecie o estetycznym wyglądzie, wyposażonym w niezbędne pomoce naukowe, w tym komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Korzyści i autoocena skuteczności zajęć:
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to pomoc niesiona uczniom, która może ułatwić prawidłowe funkcjonowanie w szkole.
 • Pozwalają one we właściwy sposób przezwyciężać trudności w początkowej nauce liter, poprawić technikę czytania, zrozumieć czytany tekst, doskonalą wpisaniu, wpisaniu z pamięci i ze słuchu.
 • Pomagają w nauce matematyki, gramatyki i ortografii.
 • Wpływają na lepsze zapamiętywanie, widzenie oraz słuchanie.
 • Rozwijają logiczne myślenie.
 • Wspierają proces uczenia dzięki ćwiczeniom z "gimnastyki mózgu".
 • Zwiększają efekty przez stosowanie relaksacji.
 • Przygotowują do dalszego uczenia.
Wróć do spisu treści