DOWOZY UCZNIÓW - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Przejdź do treści

DOWOZY UCZNIÓW

REGULAMIN DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

 • Dowozem objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza: 3 km - w przypadku uczniów klas 1-4 szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, 4 km - w przypadku uczniów klas 5-6 szkół podstawowych i gimnazjum.
 • Uczniowie wsiadają (wysiadają) do autobusu szkolnego tylko w ustalonym miejscu.
 • Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do autobusu oraz powracających do domu po przywozie, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 • Dzieci 5 i 6-letnie z autobusu zobowiązani są odbierać rodzice lub osoby upoważnione.
 • W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu podstawienia pojazdu zastępczego.
 • Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zawad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

Uczniowie zobowiązani są:
 • po przyjeździe do szkoły wchodzić tylko drzwiami przy świetlicy i do godz. 8.00 przebywać w świetlicy pod opieką wychowawcy,
 • na odwozy czekać w świetlicy lub (za zgodą wychowawcy) na placu rekreacyjnym,
 • do autobusu iść pod opieką opiekuna i wsiadać pojedynczo, tylnymi drzwiami,
 • uczniowie dojeżdżający nie mogą samowolnie opuszczać  terenu szkoły; w przypadku samowolnego wyjścia ze  szkoły, ucznia będą odbierać rodzice,
 • uczniowie szkoły podstawowej z autobusu wysiadają tylnymi drzwiami i pod opieką wychowawcy przechodzą na drugą stronę jezdni,
 • uczniowie gimnazjum wysiadają tylnymi drzwiami, przechodzą na drugą stronę jezdni po odjeździe autobusu.

Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 • wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,
 • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
 • zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa innych osób,
 • żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 • rozmawiać z kierowcą,
 • dokonywać zniszczeń w autobusie.

Ponadto:
 • O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły.
 • Szkoła ma obowiązek reagowania, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły, na zgłoszenia opiekunów o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów.
 • W przypadku powtarzających się zachowań zagrażających bezpieczństwu innych osób, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców, uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z dowozów szkolnych.

 • Uczniowie uprawnieni do dowozów otrzymują bezpłatny bilet miesięczny, który posiadają przy sobie.
 • Uczniowie, którzy nie są uprawnieni do dowozów, mogą korzystać z przewozu kupując bilet miesięczny lub jednorazowy u przewoźnika.


© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej. Wszelkie materiały zastrzeżone.
Strona monitorowana przez Google.
Wróć do spisu treści