HIGIENISTKA - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

HIGIENISTKA

O SZKOLE
HIGIENISTKA SZKOLNA
Janina Jafra

GODZINY PRACY:
poniedziałek  8.00 - 14.00
wtorek  8.00 - 11.00
czwartek  12.00 - 15.00


STANDARDY POSTĘPOWANIA W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
SPRAWOWANEJ PRZEZ HIGIENISTKĘ SZKOLNĄ

  • Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
  • Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów, którzy mają dodatnie wyniki testów.
  • Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników.
  • Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
  • Systematyczna współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców.
  • Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
  • Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach.
  • Uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki oraz promocji zdrowia.
  • Współdziałanie z dyrekcją, pracownikami szkoły, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy, sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

PRZEPROWADZANIE TESTÓW PRZESIEWOWYCH I KIEROWANIE POSTĘPOWANIEM
POPRZESIEWOWYM W STOSUNKU DO UCZNIÓW Z DODATNIMI WYNIKAMI TESTÓW

Przeprowadzenie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży ma na celu wykrywanie najczęstszych zaburzeń w rozwoju i stanie zdrowia w określonych grupach wieku, w których zaburzenia te najczęściej ujawniają się lub pogłębiają. W populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wykonywane są testy w kierunku wykrywania następujących zaburzeń:
- rozwoju fizycznego,
- narządu ruchu (m.in. skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych),
- narządu wzroku (w tym: zeza, nieprawidłowej ostrości wzroku oraz zaburzeń widzenia barw),
- narządu słuchu,
- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.
Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń:

Rozwoju fizycznego:

Narządu wzroku:
- zeza


- nieprawidłowej ostrości wzroku


- widzenia barw
Narządu słuchu: uszkodzenia słuchu
Narządu ruchu:
- bocznego skrzywienia kręgosłupa

- nadmiernej kifozy piersiowej
- zniekształceń statycznych kończyn dolnych

Podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi:
Rodzaj badania

Pomiar wysokości i masy ciała.
Ocena wyników pomiaru przy użyciu siatek centylowych wysokości i masy ciała.
Badanie obecności widocznego zeza: ustawienie gałek ocznych, badanie odbicia światła na rogówkach
(test Hirschberga).
Ocena ruchów gałek ocznych.
Cover-test - naprzemienne zasłanianie oczu.
Badanie ostrości wzroku do dali za pomocą tablic dostosowanych do wieku dziecka, z optotypami w postaci:
- widełek u dzieci 6 letnich,
- cyfr u dzieci starszych, rozpoznających cyfry.
Badanie widzenia barw za pomocą tablic pseudoizochromatycznych Ishihary.
Badanie orientacyjne szeptem "powtórz, co słyszysz".
Badanie symetrii:
- osi długiej kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej,
- uwypuklenia klatki piersiowej i okolicy lędźwiowej podczas skłonu w przód.
Badanie wielkości kifozy piersiowej za pomocą pionu.
Mierzenie odległości między kostkami przyśrodkowymi kończyn dolnych.
Badanie ustawienia osi długiej podudzia i pięty za pomocą pionu.
Pomiar trzykrotny ciśnienia tętniczego krwi.
Interpretacja wyniku pomiaru za pomocą tablic.
Klasy i wiek uczniów podlegających testom przesiewowym oraz terminy ich wykonywania w roku szkolnym.
Klasa /
wiek uczniów
kl. 0
przedszkole
6 lat
kl. 1
szk. podst.
7 lat
kl. 3
szk. podst.
10 lat
kl. 5
szk. podst.
12 lat
kl. 1
gimnazjum
13 lat
kl. 3
gimnazjum
15 lat
kl. 1
ponadgimn.
16 lat
ostatnia klasa
szkoły
ponadgimn.
Zalecany terminwrzesień -
listopad
I
semestr
II
semestr
II
semestr
I
semestr
I
semestr
I
semestr
styczeń -
marzec
Wróć do spisu treści