PROJEKT "DOBRA EDUKACJA" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

zspdobra@dobra24.pl   tel./fax: 63 279 40 27
Przejdź do treści

PROJEKT "DOBRA EDUKACJA"

Szkoła Podstawowa w Dobrej przystąpiła do Projektu "DOBRA EDUKACJA".
Kompleksowy program wsparcia dwóch Szkół Podstawowych w gminie Dobra".
Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r.

 • Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Jest to projekt zmierzający do:
  • poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów,
  • wsparcia indywidualnego podejścia do ucznia (w tym uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami w nauce, uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  • wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych,
  • wyposażenia uczniów w wiedzę na temat własnych predyspozycji,
  • wsparcia nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji/kwalifikacji.
 • Projekt obejmuje kilka zadań:
Zadanie 1 - Doposażenie pracowni przyrodniczej.
Zadanie 2 - Wsparcie uczniów klas 4-8.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (8 grup):
  • kl. 4 i 6 - p. Iwona Krawczyk     kl. 5 i 8 - p. Dorota Górska     kl. 6 i 7 - p. Ewa Szczepańska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
  • kl. 7 - p. Grażyna Pająk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
  • kl. 7 - p. Katarzyna Włodarczyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • kl. 7 - p. Tomasz Marciniak     kl. 8 - p. Barbara Oleksy
Koła zainteresowań z matematyki
  • kl. 4 - p. Iwona Krawczyk     kl. 5 - p. Dorota Gorska     kl. 6 - p. Iwona Krawczyk     kl. 7 - p. Ewa Szczepańska     kl. 8 - p. Dorota Górska
Koło zainteresowań z chemii
  • kl. 7-8 - p. Grażyna Pająk
Koło zainteresowań z fizyki
  • kl. 7-8 - p. Katarzyna Włodarczyk
Koło zainteresowań z geografii
  • kl. 5-8 - p. Dariusz Piestrzyński
Koło zainteresowań z biologii
  • kl. 5-8 - p. Agnieszka Glapa
Koło zainteresowań z języka angielskiego
  • kl. 7-8 - p. Barbara Oleksy

Zadanie 3 - Doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne).
Zadanie 4 - Wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadanie 5 - Kształcenie nauczycieli.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W zajęciach w ramach Projektu mogą uczęszczać tylko uczniowie, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych, tj.
 • Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy - załącznik 1 (wypełnia rodzic lub opiekun prawny).
 • Deklarację uczestnictwa w Projekcie - załącznik 2 (wypełnia rodzic lub opiekun, podpisy czytelne - rodzica i ucznia).
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - załącznik 3 (czytelny podpis rodzica i ucznia).
 • Oświadczenie uczestnika Projektu - załącznik 4 (czytelny podpis rodzica).

Prosimy zwrócić uwagę, w którym miejscu jest wymagany podpis ucznia, a w którym prawnego opiekuna/rodzica.
W powyższych dokumentach wpisać datę - 18.01.2021 r.

 • Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy ucznia .. DOC .. PDF ..
 • Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie .. DOC .. PDF ..
 • Załącznik 3 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie .. DOC .. PDF ..
 • Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika Projektu .. DOC .. PDF ..
Wróć do spisu treści